Name: Anne-Lena

Posts by annelena:

  Oslo Public Library chooses RDF linked data as core metadata format

  juni 19th, 2014

  During the next four years the Digital Development Team will join the Application project, a temporary organization whose mission is to provide systems, tools and services for the new city library of Oslo due to open in 2018.

  The main task will be to provide modern tools for the library staff in order to facilitate the dissemination and mediation of content, both inside the library building and on the Internet. The library system and its related tools have been identified as the core system of this activity.

  From ILS to LS.XT

  Oslo Public Library has chosen the free and open Koha Integrated Library System as a basis for our new library system. This is an ILS, but we see Koha as one of several modules that will form our future library system. We aim to take the I completely out of ILS, and our working title is LS.XT – Library system Extended.

  We do not see our library system as a single stand-alone component that will do «everything». First and foremost we want to use Koha for what it is good at – circulation. Koha comes with good APIs out of the box and the beauty of open source is that we can expand and contribute to create richer APIs that will serve our needs.

  Our catalogue data will be stored as RDF linked data, a rich metadata model more suitable for our future needs than the library specific MARC-format. RDF data enables us to use the same metadata format for our physical collection and our digital content, and it provides us with a good foundation for search, presentation and integration with other content.

  LS.XT - Library system.Extended

  Simplified view: LS.XT – Library system.Extended. RDF as primary metadata format.

   

  While using RDF as our primary format we still have to provide a MARC representation of our data. The MARC representation requires a conversion of our RDF records to provide a slim MARC record in Koha. This is mainly for dealing with circulation and for exchanging data with other libraries. This is a small paradigm as our RDF records will be free and open, but in order for other libraries to actually be able to use our data, we have to convert it and lock it into a nearly 50 year old format.

  We hope someone shares our dream of a full-fledged RDF library system. Please get in touch if you do! :)

  RDF opens a new world of possibilities as to how we can connect our metadata with data from other relevant resources. We will pursue data harvesting from other sources, which mean we can add value to our core content, and harvesting of basic bibliographic data to facilitate the cataloguing process.

  Cataloguing in LS.XT

  Simplified view: LS.XT – Library system.Extended. Cataloguing with harvesting and conversion tools

   

  A viable system architecture

  One of the challenges is to construct a systems architecture that is stable, durable and modular. An architecture that will last for years and withstand phasing out old, outdated and rarely used services and tools, while being flexible to support the development of new and more modern services on new platforms.

  We don’t know all that much about which gadgets and interfaces we need to create services for in the future, but we know it will be something different than what we have today.

  Planning for this is conquering the future! :)

  9 Comments "

  Digital utvikling + Applikasjonsprosjektet

  mai 23rd, 2014

  De av dere som leser «Om oss»-sidene våre (tipper det er maaange :) ) har fått med seg at teamet Digital utvikling ikke lenger er aktivt i forhold til å søke støtte til og drive prosjekter med midler fra feks Nasjonalbiblioteket. Fra oktober 2013 har vi vært en del av den midlertidige organisasjonen Applikasjonsprosjektet.

  Applikasjonsprosjektet er opprettet som et direkte resultat av at Deichmanske bibliotek har fått øremerkede midler til å utvikle programvare og tjenester til det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. Prosjektet løper til vi åpner dørene til byens nye storstue.

  Vi kommer til å fortsette å dele det vi lager, og det er et uttalt mål at de verktøyene og tjenestene vi utvikler i Applikasjonsprosjektet skal deles med resten av biblioteknorge, akkurat slik vi har gjort det de siste årene på kontoen vår på Github.

  De to største delprosjektene i Applikasjonsprosjektet er innføring av nytt biblioteksystem og utvikling av et system for å produsere og styre digitale utstillinger og formidling av innhold på ulike digitale flater, både i biblioteket og på nett.

  I tillegg til dette skal vi sørge for at vi har på plass gode støtteverktøy både for ansatte og publikum. Eksempler på dette er en egen webapp for ansatte, et system for å holde orden på de ulike arrangementene vi har i biblioteket, booking av rom og utstyr og en ny nettside.

  Nå er alle krefter satt inn på å tilpasse og videreutvikle Koha til å dekke de viktigste behovene vi har i forhold til biblioteksystem. Mer om dette kommer i en bloggpost om ikke så lenge. Stikkord er utvikling av åpne API-er, katalogisering og metadatalager i RDF og et nytt og bedre grensesnitt for søk og navigasjon i bibliotekets samlinger.

   

  Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter

  Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter

   

   

  1 Comment "

  Deichmanske bibliotek tar i bruk det frie og åpne biblioteksystemet Koha

  januar 16th, 2014

  På det siste ledermøtet før jul besluttet Biblioteksjefen at Deichmanske bibliotek skal ta i bruk det frie og åpne biblioteksystemet Koha. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av en lengre prosess i Applikasjonsprosjektet og de kravene som stilles til systemer, verktøy og programvare i et moderne biblioteknettverk i Oslo.

  Med Koha får vi et biblioteksystem som kan skreddersys etter våre behov, uten begrensninger i antall samtidige lisenser og et system der vi fullt og helt eier innholdet selv. Et system som raskt kan ta opp i seg endringer, enten basert på brukernes behov eller de ansattes arbeidshverdag, og et system vi kan bruke som grunnlag for videre tjenesteutvikling.

  Koha er i dag i bruk i over 1100 andre folkebibliotek på fem kontinenter. Det er også i bruk i en håndfull nasjonalbibliotek samt flere hundre fagbibliotek.

  Vi gleder oss til å bli en del av Koha communityet og være med på å forme et system som dekker behovene våre nå og i fremtiden!

  Om Deichmanske bibliotek
  Deichmanske bibliotek er Norges største folkebibliotek. Vi har – i tillegg til hovedbiblioteket – 17 avdelinger (filialer) spredt over hele Oslo, avdelinger i Oslo fengsel og Bredtveit fengsel, samt et pasientbibliotek på Rikshospitalet. Tre avdelinger er kombinasjonsbibliotek med læremidler på skoler.

  I 2017 åpner vi et nytt hovedbibliotek i Bjørvika, plassert sentralt mellom Oslo S og Operaen. Planleggingen av biblioteket har pågått i flere år. Nå har endelig gravingen under det gamle Bispelokket startet og vi vil snart se konturene av en ny storstue for byens befolkning.

  En tydelig målsetting er å tilby gode systemer, verktøy og tjenester – både for ansatte og publikum.

  Om Applikasjonsprosjektet
  Da Oslo bystyre besluttet å bygge nytt hovedbibliotek, ble det også besluttet å gi Kulturetaten en investeringsramme innenfor det såkalte «Applikasjonsprosjektet». Hensikten er å oppgradere bibliotekfaglige systemer og verktøy for å muliggjøre det formidlingsarbeidet som skal skje i det nye hovedbiblioteket. Fagsystem for tradisjonell bibliotekdrift, dvs. bibliotekets katalog samt inn- og utlån av fysiske medier, er det enkelttiltaket som har blitt identifisert som viktigst i dette arbeidet.

  Fremdrift
  Prosjektet vil bruke det neste halvåret på å kartlegge tilpasningsbehov i tett dialog med de ansatte, for å sikre en best mulig migreringsprosess og for å sikre en fornuftig og realistisk fremdriftsplan.

  Det er for tidlig å si noe om når skiftet vil skje, men målet er at det blir i god tid før åpning av nytt bibliotek i Bjørvika. Koha er et fullverdig biblioteksystem, men det er en del funksjonalitet som må utvikles og tilpasses før vi kan ta det i bruk.

  Grunnlag for beslutningen
  Applikasjonsprosjektet har i samarbeid med Deichmans ledelse og utviklingsavdeling vurdert de ulike alternativene som foreligger. Prosjektet har vurdert nøye alle løsningsalternativer for seg, og har ikke hatt omkostninger ved et eventuelt skifte som et selvstendig vurderingskriterium.

  De løsningene som har vært vurdert er

  • å velge et proprietært system (som Bibliofil, Mikromarc, ExLibris osv.) etter en åpen anbudskonkurranse
  • å velge et system med en fri lisens (fri programvare)
  • å lage et eget, nytt system fra grunnen

  Sentrale vurderingskriterier har vært

  • mulighet for å tilpasse systemet etter Deichmans behov i fremtiden
  • mulighet for å integrere systemet effektivt mot de øvrige tiltakene i det nye hovedbiblioteket (spesifikt formidling av digitalt innhold) samt nasjonale og internasjonale tjenester
  • kostnader ved anskaffelse og drift
  • arbeids- og kompetansekrav i en fremtidig organisasjon.

  Vi har også vektlagt kriterier som fleksibilitet, åpenhet, leverandøruavhengighet, tilgang til og kontroll over egne data og mulighet for egen (videre)utvikling.

  Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter.

  Nytt hovedbibliotek i Bjørvika.
  Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter.

  25 Comments "

  Oslo Public Library chooses the free and open Koha Integrated Library System

  januar 16th, 2014

  At the end of 2013, the Library Director decided that Oslo Public Library will move to the free and open Koha Integrated Library System (ILS). This decision has been made based on a long running process in the “Application project”, and the demands placed on systems, tools and software in a modern public library in Oslo.

  By choosing Koha, we will have an ILS that can be tailored to our needs, without limitations on the number of concurrent users/licenses, as well as a system where we truly own all the data ourselves. A system which can quickly be adapted, based on end user needs or the work practices of employees, as well as a system we can use for developing new services.

  Koha is used today by more than 1100 other public libraries on five continents. It is also used in a handful of national libraries as well as several hundred academic and special libraries.

  We look forward to being a part of the Koha Community and helping to shape an ILS that will satisfy our needs now and in the future!

  About Oslo Public Library
  Oslo Public Library is the largest public library in Norway. We are made up of one main library and 17 branch libraries all over Oslo, as well as branches in two prisons and one hospital. Three of the branch libraries also function as school libraries.

  In 2017 we will move into a new main library centrally located between the main railway station and the opera building, in an area called Bjørvika. The planning process for the new library has been going on for several years. Actual digging on the premises has finally started and we will soon be able to see the start of a new communal space for the people of Oslo.

  An important part of the vision is to offer good systems, tools and services, for the employees and the general public alike.

  About the “Application project”
  When Oslo City Council decided to build a new main library, the Department of Culture was granted a budget to run the “Application project”. The goal of this project is to upgrade the tools available for librarians, in order to facilitate the mediation that will be the focus of the new main library. The ILS has been identified as the core system of this activity.

  Timeframe
  The project will use the next 6 months to explore the needs for development, in dialogue with library staff. This is done to ensure an optimal migration process as well as a sensible and realistic timeframe.

  It is too early to say when the go live will be, but it will happen with a good margin in regards of the grand opening in Bjørvika. Koha is a fully fledged ILS, but some functionality needs to be developed or adapted before it is an optimal system for Oslo Public Library.

  How the decision was made
  Different options have been considered by the Application project, in cooperation with the leadership at Oslo Public Library, and the library’s department for development. All options have been duly considered, but the costs involved in a change of system have not been a separate criterion.

  The options that have been considered are:

  • choosing a proprietary ILS (like Bibliofil, Mikromarc, ExLibris etc) after a public RFP process
  • choosing an ILS with a free software licence
  • building a new system from the ground up

  Important criteria for the decision have been:

  • the possibility for Oslo Public Library to adapt the system to future needs
  • the possibilities for integrating the system with other systems in the new library (specifically the mediation of electronic content) as well as Norwegian and international services
  • costs associated with procurement and operations
  • the future demands of a modern library staff

  We have also considered criteria such as flexibility, openness, vendor independence, access to and control of our own data as well as the opportunities for future inhouse development.

  Illustration: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter.

  The new Main library of Oslo, Norway.
  Illustration: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter.

  9 Comments "

  Vi har lansert nye nettsider!

  juli 17th, 2013

  Endelig er vi i mål. Vi har lansert nye nettsider!

  Etter 9 måneder har vi sluppet inn brukerne våre på et stramt fokusert nettsted. Fokus er å fronte innhold som gjør brukerne i stand til å løse oppgavene sine.

  Etter

  Etter

   

  I løpet av prosessen har vi fjernet særdeles mye innhold. Den kommunalt pregede lenkesamlingen er nå borte. I stedet møter vi brukerne med søk i katalogen, innlogging til Mine sider for å reservere og fornye lån, formidling av litteratur, bokanbefalinger, filmtips og musikkanbefalinger og oversikt over gratis filmvisninger, kurs og andre arrangement i biblioteket.

   

  Før

  Før

   

  Hele prosessen er gjennomført med interne ressurser. Vi har en egen webgruppe i Utviklingsavdelingen som sammen har analysert, diskutert og prioritert seg frem til det innholdet du ser i dag. Underveis har vi i stor grad fulgt kjernesidemodellen til Netlife Research.

  Vi har fått hjelp til en ting, å sette opp og tilpasse den tekniske løsningen. Valget falt på publiseringsløsningen Drupal, som er open source.

  Vi har lenge ønsket å prøve ut danskenes T!NG og siden de mer enn gjerne deler det de utvikler har vi fått nettsider basert på T!NG.concept. Stor takk til danskene!

  Litt om prosessen
  Utgangspunktet vårt var å starte helt på scratch. Glemme begrensningene i den gamle publiseringsløsingen, legge til side det arbeidskrevende og tradisjonelle nyhetsfokuset og i stedet fokusere på at brukerne våre skal få løst de viktigste brukeroppgavene.

  Vi har analysert brukerbehov, målgrupper, statistikk og innhold. Resultatene av dette arbeidet var ganske entydig. Det du nå ser på www.deichman.no svarer på disse behovene og samsvarer med det innholdet brukerne våre oftest var innom.

  Vi begynte med å spørre oss selv hvem som er brukerne våre. Folkebiblioteket er jo for alle, hele tiden, noe som i utgangspunktet kan gjøre det vanskelig å definere en målgruppe for nettsidene. Tilbudet vårt er derimot ganske tydelig, i alle fall for oss som jobber her :) Om vi klarte å formidle det til brukerne våre med de gamle nettsidene var imidlertid et annet spørsmål.

  For å finne frem til de viktigste brukeroppgavene jobbet vi på flere fronter. Vi så på tall fra web statistikken (blant annet de mest besøkte sidene og topp 10 utgangssider), vi gjennomførte en brukerundersøkelse på sentralbordet der vi logget hva brukerne spurte om på telefon og vi tok på oss brukerhatten og spurte oss selv hva som er de viktigste grunnene til at vi som vanlige (bibliotek)brukere ville besøke bibliotekets nettside.

  Brukerhatten var både interessant og morsom å ha på. Anbefales på blå resept!

  Brukerhatten var både interessant og morsom å ha på. Anbefales på blå resept!

   

  Etter at brukeroppgavene var sortert og prioritert ble det fort klart hvilke kjernesider vi satt igjen med. Disse kjørte vi en kreativ prosess på, der vi raskt skisset ut 6 ulike versjoner av samme side. Skissene ble presentert for resten av gruppa, som fikk komme med tilbakemelding. Basert på denne tilbakemeldingen tegnet vi ut den beste versjonen av kjernesiden.

  6 raske idéskisser av hver kjerneside ledet frem til en bestcase side som ble brukt videre

  6 raske idéskisser av hver kjerneside ledet frem til en bestcase side som ble brukt videre

   

  Denne «beste versjonen» dannet så grunnlaget for wireframes. Basert på wireframene begynte designeren vår å lage en enkel profil og et designuttrykk for sidene. Wireframene + designet ble digitalisert i verktøyet Axure og gjort om til en klikkbar prototyp som så ble brukertestet.

  Brukertesting
  Vi ble jo, nær sagt selvfølgelig, ganske så nærsynte etter hvert og lurte på om vi traff riktig på begrepsbruk, om vi hadde et enkelt interaksjonsdesign og om vi hadde valgt riktig informasjonsarkitektur. Dette er det enkelt å finne ut av i en brukertest!

  En brukertest behøver ikke være stor og omfattende. Vår brukertest ble gjennomført i løpet av en dag, med 8 testpersoner rekruttert fra besøkende i biblioteket. De fikk 4 konkrete oppgaver de skulle løse. Testen ble moderert og observert av to fra webgruppa.

  Testen var en god bekreftelse på at brukerne fant frem til og var i stand til å løse de viktigste oppgavene raskt og enkelt. Funnene pekte på at vi burde justere begrepsbruken vår på noen områder og vi endte opp med å droppe den ene innholdstypen som ikke hadde en naturlig plass i den første versjonen av de nye nettsidene.

  Brukertesten ga oss altså gode tilbakemeldinger og korrektiver før vi startet den tekniske utviklingen. På den måten slapp vi fordyrende endringer sent i prosessen. Vi lagde en kort punktliste med funksjonelle krav på bakgrunn av prototypen og designskissene, og disse tre elementene dannet til sammen grunnlaget for bestilling av den tekniske løsningen.

  Din tilbakemelding er høyt verdsatt
  Det var ikke alle brukeroppgavene vi var i stand til å dekke nå i første versjon. Vi har dekket alle de topp prioriterte, mange av de middels prioriterte og noen av de mindre prioriterte. Med et meeeget begrenset budsjett til teknisk utvikling måtte vi prioritere ned noen brukeroppgaver som krevde spesiell funksjonalitet.

  Vi besluttet tidlig at vi ikke skulle publisere formidling av litteratur, film og musikk gjennom nettsiden, men heller lenke til og integrere RSS-strømmer fra formidlingsbloggene våre. Deichmanske bibliotek har flere titalls aktive bloggere og bokanbefalere. Litteratur- og musikkbloggen var godt etablerte før vi startet prosjektet med nye nettsider, og på bakgrunn av disse to suksessene ble det også opprettet en filmblogg. Disse bloggene driftes i en WordPress MU-løsning.

  Det er få – eller ingen – publiseringsløsninger som slår WordPress’ brukervennlighet når det kommer til enkel publisering og administrering av mange brukere med ulike roller. Det veier tungt for oss som har mange bidragsytere men lite ressurser til å drive opplæring.

  Det er viktig å påpeke at dette er første skritt på veien mot det nye biblioteket på nett som vil komme i forbindelse med nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Vi har laget et system for å ta vare på de tilbakemeldingene vi får, slik at vi tar med oss alle innspillene i det videre arbeidet med nettsidene i månedene og årene som kommer.

  Vi vil selvfølgelig gjerne ha din tilbakemelding! Den kan du dele med oss i Google skjemaet vårt :)

  No Comments "

  Bokanbefalinger er i drift. Bli med du også!

  juli 10th, 2013

  Bokanbefalinger banner

  Bokanbefalingsbasen versjon 1 er ferdig! Jippii :)

  Vi har en database og et API som fungerer og flere bibliotek bidrar allerede med anbefalinger til hele norges felles bokanbefalingsbase. Prosjektet er som tidligere nevnt støttet av Nasjonalbiblioteket i to runder.

  I basen finner du anbefalinger av bøker for barn, unge og voksne. Du finner korte og lange anbefalinger, både av skjønnlitteratur og fagbøker.

  Anbefalingene fra Ønskebok er med (hurra for gjenbruk!) og Trondheim folkebibliotek, Lillehammer bibliotek og Bergen offentlige biblioteks anbefalinger er også inne i basen.

  Buskerud fylkesbibliotek, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, samt Asker bibliotek står på terskelen til å bli med.

  Hva stopper DEG fra å bli med å bidra til fellesskapet?

  Vi har prøvd å gjøre terskelen så lav som mulig. Forhåpentligvis skal det være nok å lese denne bloggposten for å ta beslutningen om at du og ditt bibliotek vil bidra, men ta kontakt med oss dersom noe er uklart. Vi finner en løsning sammen!

  Slik kan du og ditt bibliotek bidra

  1. Alle ansatte som skriver anbefalinger får et eget brukernavn og passord for å logge seg på anbefalinger.deichman.no. Der får dere tilgang til et enkelt skjema som dere kan skrive inn nye anbefalinger i eller kopiere inn anbefalinger dere allerede har skrevet.
  2. Dersom dere har en egen WordPress-installasjon kan dere installere en utvidelse/plugin som lagrer anbefalingene direkte til bokanbefalingsbasen når anbefalingen publiseres på bloggen.
   Utvidelsen/pluginet oppretter en egen innholdstype «Bokanbefalinger», men ellers ligner alt på slik dere vanligvis skriver et innlegg. Buskerud fylkesbibliotek har installert utvidelsen og har skrevet en veiledning.
  3. Dere kan koble dere mot databasen direkte via API-et vårt, for eksempel ved en kobling mellom hjemmesiden deres og databasen. Dere kan lese mer dokumentasjon på GitHub.
   Her må dere snakke med de som har laget hjemmesiden til biblioteket og få de til å gjøre en liten jobb med å integrere den mot API-et. Det skal være en enkel affære. Bergen offentlige bibliotek har allerede gjort det med sin hjemmeside (hjemmesiden er laget i Plone).
  Deichmans litteraturblogg

  Bokanbefalinger publisert på Deichmanske biblioteks litteraturblogg. Kilde: http://blogg.deichman.no/litteratur/

   

  Anbefalinger fra Deichman vist på anbefalinger.deichman.no

  Anbefalingene fra Deichmans litteraturblogg lagres også direkte i bokanbefalingsbasen og vises på anbefalinger.deichman.no

   

  Slik kan du gjenbruke anbefalingene

  På nettstedet anbefalinger.deichman.no kan du søke blant tusenvis av bokanbefalinger skrevet av kollegaer i hele Norge. Du kan lage deg lister med anbefalinger og bruke dem slik du vil. For eksempel kan du vise listene som RSS-strømmer på ditt biblioteks nettside, på en blogg eller på infoskjermer i biblioteket. Du kan også beholde dem som huskelister til en bokprat eller en utstilling.

  Anbefalinger på Deichmans nettsider

  Vi viser anbefalingslister på Deichmans nye nettsider. Kilde: http://www.deichman.no/inspirasjon

   

  Buskerud har også laget en veiledning i hvordan dere kan hente bokanbefalingene inn i deres egen WordPress-blogg ved å bruke RSS-lenker. De anbefaler å laste ned en egen utvidelse for å gjøre presentasjonen så pen som mulig.

   

  Screenshot fra Buskerud fylkesbibliotek

  Buskerud fylkesbibliotek viser eksempellister som enkelt kan gjenbrukes på hjemmesidene til bibliotekene i Buskerud. Kilde: http://webloft.no/bokanbefalinger-rsstest/

   

  PS: Det er også mulig å ta den enkle versjonen: lim inn RSS-lenken i WordPress sin standard RSS-widget (Utseende->Widgets) og gi listen en tittel.

  Lag dine egne lister

  Vi har knyttet anbefalingene til vår RDF-versjon av bibliotekkatalogen. Dette åpner opp for helt nye muligheter for å gjenbruke metadatane våre (opprinnelig lagret i MARC-format) og sette sammen lister basert på ulike kombinasjoner av metadata.

  Tenk deg at en leseglad ungdom kommer innom og vil ha en ordentlig tykk bok med seg på ferie. En enkel listegenerering med en kombinasjon av målgruppe og sidetall gir deg en liste med anbefalinger som matcher kriteriene hans. La ungdommen lese gjennom anbefalingene, så kanskje han finner en bok han vil lese.

   

  Lag lister

  Eksempel på en liste generert til en leseglad ungdom som ikke er redd for tykke bøker

   

  Når du lagrer anbefalingene dine i basen kan du enkelt hente de ut igjen som RSS-lister og vise de på bibliotekets egen hjemmeside.

  Dersom flere ansatte bidrar, kan dere hente ut lister med «Pers anbefalinger» og «Karis anbefalinger». Slik kan dere gi personlige anbefalinger til brukerne deres på en enkel måte.

   

  Vegards anbefalinger

  Vegards anbefalinger – En liste som kan tas med til Lillehammer biblioteks hjemmeside

   

  Vi har også laget noen eksempler på lister som du kan gjenbruke til hjertens lyst!

   

  Eksempler på lister

  Finner du ikke lister som passer dine behov. Gå inn på «Lag lister» eller «Søk» og lag din egen liste!

   

  Mine lister

  Og til slutt. Rosinen i pølsa for de som er registrerte brukere og kan logge inn på anbefalinger.deichman.no.

  Du kan bla deg rundt, søke, lage lister og plukke med deg akkurat de anbefalingene du vil ha i listen din. Inne på profilen din kan du lagre spesialtilpassede lister og gi de det navnet du selv ønsker. Ypperlig til en bokprat eller en «Petter anbefaler»-liste, der Petter ikke nødvendigvis har skrevet anbefalingene selv.

  Syns du dette var bra? Vil du være med så heng på! :)

  3 Comments "

  Brukertesting – If you don’t test it, don’t release it!

  juli 1st, 2013

  Det er en ting som er alfa og omega i all utvikling, enten det er i bibliotek eller i andre bransjer: Brukertesting!

  Det er forholdsvis enkelt å lage noe man selv syns er verdens beste system eller tjeneste. Men det hjelper så lite dersom de som skal bruke systemet til daglig ikke skjønner hvordan det skal brukes (uten opplæring!) eller dersom programvaren ikke løser de oppgavene brukeren forventer.

  Vi begynte med mer strukturert testing i utviklingsprosjektene våre høsten 2012, men det er lenge siden vi gjennomførte enkel brukertesting første gang. I 2004 testet vi en nettside der den viktigste brukeroppgaven var å logge seg inn for å få tilgang til å bidra. Designet vi fikk levert la opp til at brukeren måtte klikke på et ikon for å åpne opp logg inn boksen. Under testen avdekket vi at 8 av 11 testpersoner ikke skjønte hvor de skulle logge seg inn. Fint å oppdage før lansering og veldig enkelt og billig å endre på! :)

  Vi har noen enkle retningslinjer vi prøver å følge hos oss. De er sterkt inspirert av blant annet Netlife Research sine mange innlegg om brukertesting. Vi har også fått litt hjelp av Halogen.

  • Alt kan testes, fra papirversjon til ferdig løsning
  • Flere små tester er bedre enn en stor
  • Enkel testing er bedre enn ingen testing
  • Oppgavene skal være realistiske og ikke ledende
  • Kvalitativ metode er bedre enn kvantitativ metode
  • En testleder + en observatør

  Aktive hyller
  I fjor høst testet vi første versjon av Aktive hyller. Her prøvde vi ut en kvantitativ metode med 6 spørsmål og påstander som skulle rangeres fra 1-5. Vi noterte ned observasjoner vi gjorde underveis i testen, og vi logget bruken av stasjonen i en statistikkmodul.

  Aktive hyller – første versjon – med meny til venstre

   

  Vi lærte mye om brukernes tilnærming til touchgrensesnitt og interaksjon med berøringsskjerm i denne testen. Vi må nok være så ærlige å si at det var observasjonene satt i sammenheng med bruksstatistikken som ga oss den beste tilbakemeldingen i forhold til hva vi måtte endre på.

  Funnene i testen gjorde at vi forenklet interaksjonsdesignet kraftig (vi fjernet blant annet menyen!) og vi la inn en ekstra innsats for å få inn mer innhold for å redusere antall 0-treff. Vi testet på nytt nå i vår og vi kan se at endringene har gjort stasjonen enklere å bruke. Statistikken viser lengre sesjoner og færre 0-treff.

  Aktive hyller – revidert versjon – uten meny!

   

  I april gjennomførte vi åtte dybdeintervjuer med kvalitativ tilnærming der vi intervjuet enkeltvise deltakere og grupper. Vi prøvde ut gruppeintervjuer både med folk som kjente hverandre og folk som ikke kjente hverandre fra før for å få erfaring med ulike tilnærminger til brukerkontakt.

  Utfordringen med Aktive hyller er å få folk til å begynne å bruke en ny teknisk dings som står plassert blant hyllene i biblioteket. Vi er også avhengige av at de ansatte adopterer tjenesten og ser nytteverdien av den. Den er like mye et hjelpemiddel for de ansatte i hverdagens møte med brukerne, som de er det for de brukerne som vil klare seg selv.

  Vi opplever nok at ny teknologi i et tradisjonelt miljø kan bli sett på som skremmende, både for ansatte og brukere. Det er det vanskelig å løse ved å brukerteste.

  Bokanbefalinger
  anbefalinger.deichman.no er et verktøy for bibliotekansatte som skriver bokanbefalinger. Dermed var det ansatte i 3 norske folkebibliotek som ble testet rett før jul i 2012.

  11 personer ble grundig testet med testleder og/eller observatør til stede. Under disse testene ble testpersonens bevegelser og interaksjon på nettsiden observert. Gjennom å stille spørsmål underveis i testen sikret vi oss nyttige innspill.

  17 personer testet løsningen på egenhånd. De løste de samme oppgavene, og svarte på et spørreskjema underveis i testen. I etterkant gjennomførte vi debrief-samtaler.

  Funnene resulterte i at interaksjonen ble justert og vi jobbet med forbedring av arbeidsflyt og begrepsbruk for å gjøre det så enkelt som mulig å bidra med anbefalinger. Vi oppfylte også noen ønsker om bedre funksjonalitet i søk og listegenerering.

  Nå er tjenesten i drift og nye bibliotek har kommet til som brukere av løsningen. De har bare fått tilsendt brukernavn og passord og vips er de i gang. Uten opplæring! :)

  Nye nettsider
  Deichmans nye nettsider skal straks lanseres. Nettsidene er betydelig slanket og har rent fokus på brukeroppgaver.

  Brukertesten ble gjennomført over 1 dag, med 8 testpersoner. De fikk 4 konkrete oppgaver de skulle løse. Testen ble moderert og observert av to ansatte.

  Testen var en god bekreftelse på at brukerne fant frem til og løste de viktigste oppgavene raskt og enkelt.

  Funnene pekte likevel på at vi burde justere begrepsbruken vår på noen områder og vi endte også opp med å droppe den ene innholdstypen som ikke hadde en naturlig plass i den første versjonen av de nye nettsidene.

  Sniktitt på nye nettsider. Nettsidene er utviklet av Inlead i Danmark. Teknisk løsning: Drupal/EasyTing!. Design: Deichmanske bibliotek.

  ***
  Dette er en begynnelse på brukertesting her på Deichman. Vi kan definitivt bli bedre. Vi kan teste før og vi kan teste oftere. For å få til det må testingen prioriteres innenfor stramme tidsskjemaer og tidsfrister, både i prosjekter og i hverdagen.

  Målet er at vi skal lage en enkel metodikk som kan brukes av alle. I årene frem mot nytt hovedbibliotek i Bjørvika skal vi utvikle et helt nytt tjenestetilbud. Brukerbehov og brukertesting skal og må ligge til grunn for hele dette utviklingsprosjektet.

  No Comments "

  Aktive hyller – Promovideo

  mai 27th, 2013

  Aktive hyller – Digital formidling på Deichmanske bibliotek from Deichman on Vimeo.

  Aktive hyller er en formidlingsstasjon som står i bibliotekrommet. Stasjonen aktiveres ved at brukeren legger en bok på hylla.

  Stasjonen gir brukeren

  • Anbefalinger og omtaler av boka
  • Flere bøker av samme forfatter
  • Noe som ligner

  Per mai 2013 står det en stasjon på Hovedbiblioteket, en på Majorstua og en på Lambertseter filial. I tillegg har Lillehammer bibliotek en stasjon.

  Les mer om utviklingen av Aktive hyller

  Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

  Update: Vi har laget en engelsk versjon av videoen

  Active shelves – Extending the book at Oslo Public Library from Deichman on Vimeo.

  No Comments "

  Splitter nye Aktive hyller

  april 5th, 2013

  Etter en intensiv periode med utvikling har vi nå satt ut en nylakkert og grundig oppgradert Aktiv hylle på Hovedbiblioteket.

  Den største forskjellen fra prototypen er at vi nå har mye mer innhold. Det hjalp å høste inn handlingssammendrag av bøkene og katalogkrydder fra Bibliofil.

  Den mest synlige forskjellen er et nytt interaksjonsdesign som presenterer all relevant informasjon om boka i samme skjermbilde. Nå er det plass til både omtaler, lignende bøker og andre bøker av samme forfatter uten at man må navigere seg rundt ved hjelp av en meny.

  Endringene i grensesnittet er gjort med bakgrunn i resultatene fra den omfattende brukertestingen vi gjennomførte i november i fjor. Mange nyttige tilbakemeldinger og observasjoner har vært med på å hjelpe oss til å lage et bedre produkt!

  Men det er ikke bare på Deichman vi har en Aktiv hylle i drift.

  Lillehammer bibliotek fikk, som vår samarbeidspartner, en stasjon levert i midten av mars.

  Nå er vi i gang med en ny runde intensiv og grundig brukertesting både i Oslo og på Lillehammer.

  Og om noen få uker får også Majorstua og Lambertseter filialer hver sin hylle i drift. De skal også bidra med brukertesting.

  Alt dette for å lage enda bedre tjenester til brukerne våre!

  2 Comments "

  Aktive hyller – The Sequel

  februar 6th, 2013

  Vårt andre prosjekt, Aktive hyller, har også fått midler til å fortsette! Tusen takk Nasjonalbiblioteket! :)

  I år skal vi gjøre om prototypen vi lagde i fjor til en fungerende tjeneste for formidling av bøker.

  Hovedmålsetningen er å bygge en tjeneste som er skalerbar og brukbar i daglig drift i biblioteket. I tilegg skal vi legge tilrette for å levere en ferdig pakkeløsning som andre bibliotek kan ta i bruk.

  Først ut er Lillehammer bibliotek. De får en stasjon i løpet av våren!

  Prototypen med programvare sto ferdig i oktober. Programvaren er i sin helhet utviklet med interne ressurser på Deichman!

  Aktive hyller i biblioteket

  Foto: Nikolaj Jonas Blegvad

  2012-prosjektet ble avsluttet med en brukertest som ga oss mange nyttige tilbakemeldinger og noen aha-opplevelser i bonus.

  Resultatene fra brukertesten viser at brukerne generelt er positive til et slikt formidlingstilbud i biblioteket, men at vi selvsagt har et forbedringspotensiale og noen utfordringer vi må løse i år. Dette gjelder særlig på interaksjon, menyvalg og innhold.

  De to første punktene er lette å fikse, mens innholdsbiten er vanskeligere. Her er vi avhengige av kvaliteten på metadataene våre, kombinert med kildene vi henter innhold fra for å berike samlingen vår.

  Lær mer om boka

  Foto: Nikolaj Jonas Blegvad

  Har du lyst på en Aktiv hylle der du jobber? Vil du komme innom for å kikke på? Ta kontakt med oss, så kan vi fortelle mer!

  4 Comments "